โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีจิตสำนึกความเป็นไทย ใช้ทักษะชีวิตในการเรียนรู้ปรัชญาของโรงเรียน
สร้างคุณธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อฐานชีวิตที่มั่นคงเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
นำวิถีไทย  ก้าวไปสู่สากลอัตลักษณ์ของนักเรียน
สดใส  ไหว้สวย  มีจิตช่วยส่วนรวม