โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1.  พัฒนาหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
3.  พัฒนาสถานศึกษา อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษา  ใช้หลักธรรมมาภิบาล กระจายอำนาจและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
6. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวินัยเชิงบวกและวัฒรธรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมาย(Goal)
1.  ผู้เรียนมีความรู้ เป็นคนดี ใช้ทักษะในการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์และมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส
3.  โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง มีความปลอดภัย  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
4.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นครูมืออาชีพ
6. บุคลากรครูปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ มีความร่วมมือร่วมใจของคณะครู เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน และงานของโรงเรียน
 
กลยุทธ์
1.  พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งเป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
4.  เสริมสร้างคุณภาพของระบบองค์กร มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา สร้างภาวะแรงจูงใจ กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพ
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นผู้นำทางทางวิชาการ