โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี บุญ-หลง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวงเดือน ธนานาถ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.พวงทอง จิระสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพนอ ปริกสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ นิลพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรศรี มั่นเศรษฐวิทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมร หมายมั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร แก้วหอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราพร ธรรมจุลสถิตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :