โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
คณะผู้บริหาร

นายโชคดี บุญ-หลง

นายสุชาติ นิลพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พวงทอง จิระสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวงเดือน ธนานารถ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพนอ ปริกสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี
ผู้จัดการ

นางศิริพร แก้วหอม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมร หมายมั่น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางวราพร ธรรมจุลสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน