โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางจารุพรรณ มีนาวงษ์
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศศกร ปานมี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณัชทพร ศิวเดโชนน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนุชรินทร์ เลิศอุดมวิริยะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางมะลิวรรณ์ พรมณีวรรณทวี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวณัทชพร ศิวเดโชนน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2